aeiouoiea

eiouoieae

iouoieaei

ouoieaeio

uoieaeiou

oieaeiouo

ieaeiouoi

eaeiouoie